Historia

Parafia w Czerniczynie istniała już w w. XV. Po spaleniu kościoła, na początku w. XVII, wieś przyłączono, w roku 1629, do łacińskiej parafii Hrubieszów. Z czasem w Czerniczynie powstała parafia greckokatolicka z filią w Masłomęczu. W okresie kasaty unii (1875) uległa likwidacji, a w jej miejsce utworzono parafię prawosławną.
Od 1949 roku Czerniczyn był filią parafii rzymskokatolickiej w Hrubieszowie.

Oddzielna parafia rzymskokatolicka została ponownie erygowana, 20 VI 1957 r., przez bpa Piotra Kałwę. Poza kościołem otrzymała 0,57 ha ziemi, jak też przejęła katolicką kaplicę grobową dawnych właścicieli ziemskich w Mienianach. Wybudowano plebanię z organistówką, budynki gospodarcze, poświęcono nowy cmentarz naprzeciw kościoła, sprowadzono z Trzeszczan organy, oraz wykonano wiele prac remontowo budowlanych świątyń i budynków parafialnych. W czasie II wojny światowej szczególnie ucierpieli mieszkańcy wiosek: Dąbrowy, Metelina i Mienian. W dniu 15 maja 1991 r. dokonano wpisu do księgi wieczystej na rzecz parafii działki w: Czerniczynie, Masłomęczu i Mienianach o pow. 4,99 ha.

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej, pw. Wszystkich Świętych, obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej, pw. św. Jana Chrzciciela, została wzniesiona, w roku 1870, na miejscu drewnianej świątyni istniejącej już w 1791 r; zamienionej w 1875 roku na cerkiew prawosławną. W r. 1949 wydzierżawiła ją od prawosławnych parafia katolicka w Hrubieszowie na kościół filialny hrubieszowskiej parafii. W tymże roku kościół poświęcił ks. Witold Mazurkiewicz. W r. 1956 zmieniono wygląd wież kościelnych (dawniej były w stylu bizantyńskim). W r. 1967 odnowiono wnętrza, a w 1969 i 2000 roku elewacje. Gruntowny remont wnętrza, zmiana podłogi i odnowienie malowideł w roku 2007, kapitalny remont organów w latach 2007/2008.

Kościół murowany, jednonawowy. Zakrystia przerobiona z prezbiterium w roku 1957. W kościele dwie kaplice boczne, połączone z nawą. Nad nawą wznosi się ośmioboczna kopuła zakończona małą wieżyczką, Wieża dzwonnicza z trzema dzwonami poświęconymi w 1962 roku przez Bpa. Henryka Strąkowskiego, umieszczona na frontonie kościoła. Ołtarz główny pounicki, w nim obraz św. Jana Chrzciciela, malowany na blasze, na drugiej zasuwie obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, zaś w niszy Jezusa Chrystusa. Ołtarze boczne są wykonane po erekcji parafii W lewej kaplicy znajduje się ołtarz MB Częstochowskiej, figura św. Franciszka, na ścianie bocznej obraz Matki Bożej z XIX-w. W nawie prawej umieszczono figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i chrzcielnicę. W nawie są ławki i konfesjonały z II poł. XX w, zaś na chórze muzycznym organy rokokowe (II połowa XVIII w.), przeniesione z kościoła w Trzeszczanach, dziewięciogłosowe. W zakrystii znajdujemy 2 zabytkowe kielichy (regencyjny i rokokowy), krucyfiks z XVIII w, feretrony z XVII-XX w, obraz pounicki Matki Bożej z w XVIII lub XIX.

Parafia posiada również kościół filialny w Mienianach, pw. Niepokalanego Serca NMP, wybudowany w I połowie XIX w. jako grobowiec rodziny De Magóra Madan, murowany, klasycystyczny. Na rzucie kwadratu, przenikającego się z ośmiobokiem. Wewnątrz ośmioboczna, nakryta sklepieniem ośmiopolowym. Zewnątrz na narożnikach kwadratu wolnostojące filary z parami półkolumn po bokach, na wspólnych cokołach, podtrzymujące belkowanie z gzymsem kostkowym. Dach kopulasty, wielopołaciowy, kryty blachą, zwieńczony krzyżem. Drzwi klepkowe z okresu budowy kaplicy, nad nimi herby Ślepowron i Pogoń. Otwory okienne prostokątne zamknięte łukiem pełnym lub koliste. Do dziś pozostał w kaplicy ołtarz przedsoborowy, tak też Liturgia nadal sprawowana jest tak, jak w rycie tradycyjnym. Ołtarz drewniany z XX wieku, krzyż złocony na tabernaculum, nad nim figura NMP. Motywy widokowe malowane w II poł XX w. Na jednej ze ścian wewnątrz kaplicy, epitafium rodziny De Magóra - Madan z XIX w.

O R G A N Y - Historia instrumentu:

Rokokowe organy mechaniczne pochodzące z dawnego kościoła w Trzeszczanach, przeniesione w latach 60-tych XX wieku do Czerniczyna - jeden z najstarszych (o ile nie najstarszy) instrument w diecezji. Podczas prac konserwatorskich nie odnaleźliśmy pierwotnej daty budowy, ale źródła wskazują na rok 1752 roku, choć jeśli by uwzględnić spis organów na lubelszczyźnie z tego okresu, sporządzony przez Ks. Chwałka możemy przypuszczać, że pochodzą one z lat 30-stych XVIII wieku) co czyni je tym samym jednym z najciekawszych i najstarszych na tym terenie. Pierwotnie był to pozytyw z krótką oktawą, pochodzący najprawdopodobniej z poprzednio istniejącego pałacu w Trzeszczanach, skąd został przeniesiony do tamtejszego, dawnego kościoła (w 1937 r. przeniesionego do Chmiela w powiecie Piaski).

Z adnotacji na jednym z głosów Subbasu wynika, iż roku 1884 organmistrz z Tyszowiec - Andrzej Sietnicki, przebudował instrument, dodając przy tym dwa głosy w sekcji pedału basowego, przez co z pozytywu powstały organy. Ciekawostką jest to, iż wiatrownica pedałowa pochodziła najprawdopodobniej z innych (większych) organów, o czym świadczy to, iż została skrócona i dostosowana do wielkości organów. Prawdopodobnie wówczas rozbudowano organy z krótkiej oktawy, co zaowocowało wielkim ściskiem w szafie organowej, gdyż ta pozostała oryginalna. Kolejny poważniejszy remont przeprowadził na początku XX wieku Stanisław Jagodziński z Garbatki, o czym świadczyła korespondencja i dokumenty na jego nazwisko, które posłużyły mu jako uszczelnienie przy remoncie miecha. Po przeniesieniu instrumentu w latach 60-tych XX wieku z Trzeszczan (gdzie parafia zakupiła większe organy, gdyż dotychczasowe były zbyt małe do obecnego kościoła) do nowopowstałej parafii w Czerniczynie, nie były one w najlepszym stanie.

W latach 70-tych XX w., NN organmistrz z Warszawy dokonał prawdopodobnie lekkiej konserwacji w ciągu dwóch tygodni (sic!), dostrajała je też z pewnością niejeden raz organmistrzowska rodzina Gardyńskich z pobliskiego Hrubieszowa, lecz po odejściu ostatniego z rodu organmistrza trzeszczańsko - czerniczyńskie organy żyły swoim życiem... Instrument nadgryziony zębem czasu i drewnojada o wcale nie sympatycznej nazwie Kołatek (Anobium punctatum) powoli niszczał, przed ostatnim remontem, jak już wspomniałem w poście inicjującym w/w temat, organy były w kiepskim stanie technicznym, w manuale niektóre dźwięki nie odzywały się, były rozstrojone, kwintowały, syczały... W pedale tylko kilka dźwięków działało.

W dniu 10 kwietnia 2007 organy zostały zdemontowane na czas kapitalnego remontu kościoła, a od listopada 2007 do 23 czerwca 2008 poddane żmudnej renowacji, która dostarczyła wielu ciekawych informacji o wcześniejszych przebudowach, jak też wielu dodatkowych, nie zawsze miłych niespodzianek. Zrekonstruowany został kwintujący Pryncypał, głosy drewniane zostały poddane renowacji, jak też zabezpieczeniu od drewnojadów, tak samo prospekt organowy odzyskał dawny blask, miech przeszedł generalny remont, zaś dawna, wysłużona i hałasująca dmuchawa została zastąpiona nową, niemiecką dmuchawą cichobieżną. Powyższy remont przeprowadziła z pełnym profesjonalizmem i szacunkiem dla substancji zabytkowej organmistrzowska firma Pana Adama Pachołka z Dachnowa.

Na terenie parafii istnieją 4 cmentarze:
1. Cmentarz grzebalny, parafialny, założony w r. 1957, obok kościoła, w kształcie wydłużonego pięcioboku o pow. 1,2 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych, z cegły klinkierowej, słupach.
2. Cmentarz prawosławny pod lasem w Czerniczynie, nieczynny, własność parafii, w kształcie czworoboku o pow. 0,76 ha, podzielony na kwatery.
3. Cmentarz prawosławny w Masłomęczu, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,56 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach.
4. Cmentarz prawosławny w Mienianach, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie prostokąta o pow. 0,24 ha, częściowo ogrodzony metalową siatką. Jest też kopiec z czasów I Wojny Światowej na granicy Mienian i Kozodaw.

Odpusty w parafii: Św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) - odpust parafialny w Czerniczynie.
Niepokalanego Serca NMP (w ostatnią niedzielę sierpnia) - w kaplicy w Mienianach.


Do parafi należą miejscowości: Czerniczyn, Dąbrowa, Kozodawy, Masłomęcz, Metelin, Metelin Kol., Mieniany, Mieniany PGR.

Duszpasterze aktualnie pracujący w Parafii:

PROBOSZCZ - Ks. mgr Andrzej Dzido
ur. 1976, święc. kapł. 2002, w Parafii od 26 września 2020 r. jako Administrator, od 26 czerwca 2021 r. jako Proboszcz.

REZYDENT - Ks. Kan. Marian Garmol
ur. 1932, święc. kapł. 1958, w Parafii od 1976 r. (Proboszcz w latach 1976 - 2006). Zapisał się jako dobry gospodarz i dobry duszpasterz miejscowej wspólnoty. Obdarzany po dziś dzień wielkim szacunkiem, życzliwością i ogromną wdzięcznością parafian. Służący nadal Kościołowi swoją pomocą i radą i jest ogromnym wsparciem dla miejscowego duszpasterza.

Księża poprzednio pracujący w Parafii:

Ś.P. Ks. Kan. Władysław Siudem
ur. 1921, święc. kapł. 1949, Proboszcz Parafii w latach 1957 - 1976. Zm. 16 XI 2001. Kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej w Lublinie i Kapituły Katedralnej w Zamościu.
Urodził się 9 października 1921 r. w Chruślinie k. Puław, wyświęcony na kapłana 26 czerwca 1949 r. w Lublinie. Jako wikariusz parcował w parafiach: Mełgiew (1949-50) i Uchanie (1950-57), jako proboszcz w parafiach: Czerniczyn (1957-76), Kurów (1976-91) i Dęba (1991-96). Na emeryturze od 17 czerwca 1996 r.
Zmarł odprawiając Mszę świętą w Dębie. Pochowany został 18 listopada 2001 w Dębie. R.I.P!

Ks. mgr Piotr Kawecki
ur. 1971, święc. kapł. 1998, Proboszcz od 2006 r. do sierpnia 2016 r. Jego dziełem było odnowienie wnętrza kościoła i zewnętrznej jego elewacji a także gruntowna renowacja zabytkowych organów w kościele. Ks. Piotr zagospodarował także cmentarz, oraz odnowił i odremontował budynki plebanijne. Jako proboszcz włożył wiele pracy i zapisał się jako dobry gospodarz kościoła w Czerniczynie. Obecnie pracujący jako Proboszcz w Parafii Tyszowce.

Ks. mgr Maciej Nizio
ur. 1972, święc. kapł. 1999, Proboszcz od sierpnia 2016 r. do września 2020 r.

Szkoły na terenie parafii objęte katechizacją:
Szkoła Podstawowa w Czerniczynie,
Szkoła Podstawowa w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach,
Szkoła Podstawowa w Mienianach,
Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Grupy parafialne:
Koła Żywego Różańca
III Zakon św. Franciszka
Ministranci
Lektorzy
Zespół śpiewaczy strażacki z Mienian
Schola Parafialna
Rada Parafialna


Zdjęcia kościoła w Czerniczynie

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...